aankoop logboek

20 december 2016

Een rondetafelgesprek in de gemeenteraad over de toekomst van De WAR, met een deel van de gemeenteraad, De WAR, bureau Blaauwberg, Herman Dummer en Rovase/ZEEP. Aansluitend een besluitronde met de hele gemeenteraad. Uitkomsten van deze avond:

 • De maatschappelijke waarde van De WAR voor Amersfoort wordt niet meer ter discussie gesteld;
 • Het is voor iedereen duidelijk geworden dat er bij Rovase/ZEEP geen duurzame toekomst is voor De WAR;
 • Het blijft onduidelijk of langdurige verhuur of erfpacht aan De WAR na eventuele intrekking van de biedingsprocedure juridisch gezien mogelijk is. De wethouder zegt dat erfpacht te veel op koop lijkt en dat verpachten direct na intrekking van de procedure onbehoorlijk bestuur is jegens de andere bieders. De WAR zegt dat dat niet zo is omdat de beklemmende voorwaarden van erfpacht zo kunnen worden gekozen (maatschappelijke bestemming, winstdeling) dat het voor marktpartijen geen interessante ontwikkellocatie meer is. Beide inzichten zijn gebaseerd op ingewonnen advies bij resp een ambtenaar en een notaris;
 • Een motie om de biedingsprocedure wordt (nèt) niet aangenomen;
 • Wel wordt een andere motie aangenomen die van het college een inspanning vraagt t.b.v. toekomstige huisvesting van De WAR.

13 december 2016

Bureau Blaauwberg heeft een onafhankelijk rapport opgesteld over de maatschappelijke waarde van De WAR voor Amersfoort als kennisstad. Het rapport wordt aangeboden door Herman Dummer, ondernemer met hart voor de stad, en aangenomen door wethouder Buijtelaar namens het college, en door Ben van Koningsveld namens de gemeenteraad. Het rapport is hier te lezen.

9 december 2016

Laatste gesprek met Rovase. Duidelijk is geworden dat Rovase niet op de hoogte was van de inhoudelijke activiteiten en het groeiperspectief van De WAR, en van hoeveel ruimte De WAR momenteel gebruikt. In de gesprekken zijn verschillende scenario's verkend, maar Rovase kon of wilde alleen de oude luciferfabriek tegen een voor De WAR op te brengen huurtarief beschikbaar maken. De beschikbare ruimte daarin is zelfs kleiner dan de ruimte die De WAR momenteel gebruikt.

Ingaan op dit voorstel van Rovase kan wellicht een deel van de huidige functies laten voortbestaan. Een belangrijk deel van het opgebouwde maatschappelijk kapitaal zal echter verloren gaan en er zal te weinig kritische massa overblijven voor een echt bloeiende (broed)plek. Concreet betekent dit voor De WAR:

 • mogelijk behoud van het FabLab, try-out theater en enkele ateliers;
 • afscheid van waardevolle lokale partners die de afgelopen 3 jaar mee hebben geïnvesteerd in de locatie omwille van het uitzicht op een meer permanente toekomst in De WAR;
 • afscheid van het Knopjesmuseum, en van de daarvoor tijdens het benefietfestival opgehaalde financiering;
 • geen proeftuin voor binnenstedelijke voedselproductie;
 • geen groeimogelijkheden op de locatie;
 • blijvende afhankelijkheid van een (private) verhuurder/eigenaar;
 • verlies van €600.000 crowdfunding en frustratie van het commitment van alle inwoners die dit mogelijk hebben gemaakt;
 • een desinvestering van 10 jaar werk en ca €100.000 in de panden en de planontwikkeling;
 • extra kosten door verhuizing binnen het terrein van nu gebruikte gebouwen naar de oude luciferfabriek;
 • geen perspectief de huurgelden ooit te kunnen benutten voor inhoudelijk programma;

De essentie van De WAR – een duurzame plek voor onafhankelijk onderzoek – verdwijnt daarmee uit zicht. De opgave uit de motie van de gemeenteraad ("een oplossing zoeken naar beider tevredenheid") is niet geslaagd.

7 december 2016

Het bezwaar van Zenzo wordt door de rechter verworpen.

23 november 2016

Een van de andere bieders, Zenzo BV, spant een rechtszaak aan tegen de gemeente Amersfoort. Deze ontwikkelaar is een 'informele afwegingsronde' al afgevallen voordat de selectiecommissie de bieding heeft kunnen beoordelen. Zenzo eist een nieuwe selectie met een nieuwe commissie. De uitspraak is op 7 december.

21 november 2016

In pakhuis De Zwijger is een debatavond met als onderwerp "Maatschappelijke impact financiering. Hoe is het sociaal-maatschappelijk rendement bij gebiedsontwikkeling te bepalen en wie wil daarin investeren?" De WAR is gevraagd om aan te schuiven als casus. Een expert van Twijnstra & Gudde laat zien hoe een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse voor De WAR er uit zou kunnen zien. Daarna discussieert een panel over hoe je die waarde vervolgens zou kunnen financieren. Naast De WAR zijn er nog twee andere initiatieven uit het land. Meerdere leden van de Amersfoortse gemeenteraad zijn aanwezig, alsmede een aantal andere geinteresseerde amersfoorters.

8 november 2016

Gesprekken tussen Rovase en De WAR gaan van start.

3 november 2016

De Brede Adviescommissie Cultureel Klimaat van de gemeente Amersfoort stuurt een ongevraagd advies naar het College van B en W en de gemeenteraad over De WAR. Lees de brief hier.

1 november 2016

Chaotische gemeenteraadsvergadering naar aanleiding van een motie van Actief om een Ronde te houden over de maatschappelijke waarde van De WAR, en om de bezwaartermijn te verlengen. Wel draagvlak voor een Ronde over de waarde van maatschappelijke initiatief, maar geen meerderheid om deze te organiseren. Een meerderheid in de gemeenteraad blijft voor afwachten wat er uit de gesprekken met Rovase komt. Deze worden inmiddels 'mediation' genoemd. Tot nu toe is er echter nog geen gesprek geweest, en voor De WAR ook geen aanleiding om in conflict te denken.

31 oktober 2016

De WAR besluit geen bezwaar te maken bij de procedure. De bezwaarmogelijkheid die genoemd wordt in de selectieprocedure is een bezwaar voor de civiele rechter. Dat gaat alleen over de gemeente als verkoper van een pand, niet over de gemeente als bestuursorgaan. Dat betekent dat die rechter alleen iets kan zeggen over de vraag of de selectieprocedure correct uitgevoerd is. Zonder inzage in de geheimverklaarde documenten kunnen we niet inschatten of er iets fout is gegaan. Dan kan de rechter alleen zeggen: "er is een selectiedocument, er is besloten dat een commissie daarover advies uitbrengt en dat is gebeurd." Kortom, de civiele rechter gaat niet over het gedeelte van het proces waar De WAR en vele anderen in de stad moeite mee hebben. Daarvoor moet je bij een bestuursrechter zijn. We maken daar dan ook bezwaar tegen het weigeren van de informatie die meer transparantie in het proces zou kunnen brengen.

28 oktober 2016

De gemeente stelt oud wethouder Cees van Eijk voor als gespreksleider voor de gesprekkem tussen Rovase en de huidige gebruikers van het terrein. De WAR gaat daarmee akkoord.

De gemeente stuurt een brief waarin ons informatieverzoek (inzage in de geheime documenten om een eventueel bezwaar te kunnen voorbreiden) wordt afgewezen.

25 oktober 2016

Geen antwoord nog van Rovase op ons voorstel om te praten. Wel krijgen we de projectleider van de gemeente telefonisch te pakken. Zij meldt dat Rovase bij de gemeente heeft aangegeven alleen met ons te willen praten als er een onafhankelijke gespreksleider en notulist bij zijn.

Ook wordt voorgesteld eerst het verloop van de bezwaarprocedure af te wachten alvorens een gesprek in te plannen. Dit is problematisch. Om bezwaar te kunnen maken bij de procedure wil De WAR namelijk weten hoe de procedure is verlopen en de stukken daarvan zijn door het College geheim verklaard. Daarnaast wil De WAR eerst met Rovase hebben gepraat, want als het echt zo is dat we in hun plan passen, dan hoeven we misschien geen bezwaar te maken.

24 oktober 2016

De advocaat van De WAR vraagt de gemeente nogmaals om inzage van de geheime documenten teneinde over een bezwaarschrift te kunnen beslissen. Ook wordt verzocht om de bezwaartermijn te verlengen tot 15 dagen na ontvangst van de documenten zodat er voldoende tijd is om een eventueel bezwaar vorm te geven.

20 oktober 2016

De WAR zoekt contact met de projectleider bij de gemeente voor Warner-Jenkinson. Na het telefoontje van de wethouder met het bericht dat het terrein aan een andere partij wordt gegund, op 29 september, is er geen contact meer geweest met de gemeente. Dat vinden we, na een traject van zes jaar toezeggingen en aanmoediging, wat onbevredigend. Onze contactpersoon geeft aan niet meer op het dossier te zitten en verwijst ons naar haar opvolger, van wie we de voicemail inspreken. Er komt een email terug dat we in de week van 24 oktober een afspraak kunnen maken.

We hebben met deze ambtenaar in het begin van het traject ook al eens te maken gehad, maar maken graag hernieuwd kennis, nu het dossier voor de vijfde keer aan een andere ambtenaar is overgedragen. Niet alleen vinden we het belangrijk om in de komende tijd een aanspreekpunt bij de gemeente te hebben, we praten met de gemeente ook graag eens over het verloop van de afgelopen zes jaar.

17 oktober 2016

De advocaat van De WAR vraagt de gemeente om openbaarmaking van het verslag van de besloten vergadering op 11 oktober.

14 oktober 2016

De aanvraag voor een ronde over De WAR, gedaan door Roel Mulder van Actief, is afgewezen door het presidium. Dat is vreemd. Tijdens de interpellatie op 11 oktober is een motie ingediend die het college vroeg de bezwaartermijn te verlengen. Wethouder Buijtelaar adviseerde daar tegen te stemmen omdat De WAR nog op 25 oktober in de Ronde kon komen en daarna nog genoeg tijd zou hebben om bezwaar te maken. Dat is nu dus niet meer het geval. Waarom werd die ronde afgewezen? Kan de motie voor verlenging nu opnieuw worden ingediend?

12 oktober 2016

De WAR stuurt een uitnodiging naar Rovase en ZEEP architecten, om z.s.m. met elkaar in gesprek te gaan. De WAR staat open voor gesprekken en wil graag weten welke ruimte Rovase in gedachten heeft om De WAR in onder te brengen. Het is goed om dat te bespreken voor de ronde van 25 oktober, en zeker voor het aflopen van de bezwaartermijn op 1 november. 

Er komt antwoord dat Rovase pas in de week van 24 oktober kan kijken naar een datum.

Ondertussen zullen we nadenken over wat er minimaal nodig is om De WAR te laten voortbestaan. Bijvoorbeeld over de benodigde vierkante meters, de zelfstandigheid die je moet hebben om flexibel te blijven en keuzes te kunnen maken, de prijs die niet te hoog moet zijn omdat je anders de interessantere initiatieven niet meer kunt huisvesten etcetera.

11 oktober 2016

Er vindt een besloten vergadering plaats van de gemeenteraad waarin de geheime stukken ingezien kunnen worden, en gesproken wordt over de selectieprocedure en de gunning.

Een stoet van zo'n 400 mensen van De WAR trekt in parade naar het stadhuis om hun bezorgdheid te uiten bij de voorgenomen verkoop van het terrein aan een projectontwikkelaar. Er zijn tenminste 12 mobiele opstellingen mee met informatie over evenzoveel initiatieven die onderdak vinden in De WAR, bedoeld om raadsleden een beter zicht te geven op wat zich daar allemaal afspeelt. Het is een gedenkwaardige bijeenkomst waarbij de hal van het stadhuis afgeladen vol staat.

De uitkomst van het interpellatiedebat dat die avond in de gemeenteraad wordt gevoerd is dat:

diverse raadsleden erkennen dat er bij het totstandkomen van de biedingsprocedure niet goed is opgelet of maatschappelijke waarde wel goed zou worden meegewogen;

de wethouder aangeeft dat de biedingsprocedure zonder financieel risico door de gemeente nog kan worden ingetrokken;

een motie wordt aangenomen waarin de winnende partij wordt opgeroepen om in gesprek te gaan met De WAR;

de gemeente (raad èn college) af willen wachten wat de uitkomst is van een formeel bezwaar van De WAR bij de rechter.

Dat laatste is problematisch omdat

 • de meeste stukken die te maken hebben met de biedingsprocedure door het college geheim zijn verklaard;
 • de rechter alleen de uitvoering van de biedingsprocedure kan toetsen, en niet de totstandkoming van die procedure.
 • Het college verlengt de bezwaartermijn bij de biedingsprocedure tot 2 november, maar geeft geen antwoord op de vraag om inzake in de geheime stukken.

Zie ook het videoverslag van de parade en de raadsvergadering van dinsdag 11 oktober.

29 september 2016

De WAR ontvangt een telefoontje van de wethouder die zegt dat een andere partij, Rovase BV, zal worden gegund. De motivatie bij de afwijzing die de gemeente per brief verstuurt geeft niet het vertrouwen dat de weging op maatschappelijke waarde deugdelijk is uitgevoerd. In de raadsinformatiebrief van het college wordt met geen woord gerept over De WAR.

Voorafgaand

De volledige tijdlijn, inclusief het het voorafgaande proces is apart te bekijken:

talen: aaennl