logboek verhuizing

toekomst|logboek|media|verhuisblog

31 december 2020

We hebben de sleutels gekregen van het pand aan de Heiligenbergerweg 34 - 36. We starten de verbouwing!

5 maart 2019

De omgevingsvergunning voor het gewijzigd gebruik van het pand aan de Heiligenbergerweg is ingediend. Onderdeel van deze aanvraag zijn minimale interne verbouwingen en de beoogde indeling van het pand. Naast deze aanvraag is er nog een principeverzoek (wat voorheen VOP heette) ingediend met de voorlopige plannen voor een ingrijpendere verbouwing aan het pand.

11 februari 2019

De WAR nodigt directe omwonenden uit in het pand aan de Heiligenbergerweg om kennis te maken, de voorlopige plannen te laten zien en reacties van hen op te halen. Dit is een prettige bijeenkomst met overwegend enthousiaste maar ook wel wat kritische geluiden.

18 december 2018

De gemeente ondertekent de erfpachtovereenkomst.

13 december 2018

Voor het eerst is er overleg tussen de WAR en de gemeente over de precieze voorwaarden van de toegekende subsidie.

5 december 2018

De WAR tekent de erfpachtovereenkomst. Hiermee komt een eerste subsidiebedrag beschikbaar en kan de WAR aan de slag met de nodige onderzoeken en planuitwerking. In de overeenkomst is afgesproken dat de WAR binnen 3 maanden, dus uiterlijk 5 maart, een omgevingsvergunning aanvraagt.

12 november 2018

In gesprek met wethouders Stegeman en Koser Kaja wordt de voortgang doorgesproken en afspraken gemaakt om de laatste openstaande punten rondom de erfpachtvoorwaarden en de (koppeling aan) beschikbaarheid van de subsidie op te lossen.

28 september 2018

De WAR gaat schriftelijk akkoord met het voorstel van het college, onder protest rondom de gang van zaken en het onverwachte ultimatum van 1 oktober. Verder doet de WAR een aantal aannames over zaken die nog niet duidelijk zijn.

13 september 2018

In een brief reageert het college op onze voorstellen rondom ontbindende voorwaarden en de daaraan gekoppelde beschikbaarheid van subsidie. In de brief wordt aangegeven dat uitsluitend de onderzoeken die leiden tot een omgevingsvergunningaanvraag nodig geacht worden, waarvoor (na het tekenen van de voorlopige overeenkomst) €15,000 van de subsidie aangewend kan worden. De brief vraagt ook om uiterlijk 1 oktober akkoord te geven of af te zien van de locatie.

13 juli 2018

In overleg met de ambtelijk opdrachtgever binnen de gemeente wordt de voortgang besproken. Om de "catch 22" omtrent de beschikbaarheid van de subsidie (nodig voor zekerheid omtrent vestiging) en de daarvoor benodigde overeenstemming over vestiging te doorbreken, wordt afgesproken om een voorlopige overeenkomst met ontbindende voorwaarden uit te werken. Zo kan bij het tekenen van de voorlopige overeenkomst al een deel van de subsidie beschikbaar komen voor de nodige onderzoeken en planuitwerking (De WAR raamt €60,000 nodig te hebben) en wanneer vestiging inderdaad haalbaar blijkt wordt de overeenkomst onherroepelijk. De exacte voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt.

mei, juni, juli 2018

De WAR maakt kennis met de raadfracties van de nieuw verkozen raad en praat hen bij over de stand van zaken.

5 april 2018

De WAR bespreekt de subsidiebeschikking met de wethouder. Het wordt duidelijk dat de verdere uitwerking van de subsidievoorwaarden met het volgende college zal gebeuren.

21 maart 2018

Het college kent de aangevraagde subsidie toe, onder voorwaarde dat de War en de gemeente overeenstemming bereiken over de vestiging aan de Heiligenbergerweg. Deze voorwaarde is problematisch voor de WAR, omdat er juist vooraf middelen nodig zijn voor de nodige onderzoeken en planuitwerkingen en de WAR door alle investeringen in vergelijkbare onderzoeken en planuitwerking voor Warner Jenkinson hier zelf geen middelen voor beschikbaar heeft. Zie ook collegebericht 2018-64.

16 maart 2018

Het college biedt de WAR een eenmalige subsidie van €150,000 aan om een onderzoek rondom broedplaatsenbeleid vorm te geven met de vestiging op de Heiligenbergerweg als proof of concept. Formeel moet een subsidie worden aangevraagd, dus de War dient hiervoor op expliciete aanwijzing van de gemeente een aanvraag in. Vanwege de aanstaande verkiezingen is er weinig ruimte voor eigen inbreng van de WAR in deze aanvraag.

13 maart 2018

De WAR laat schriftelijk aan het college weten in te willen gaan op haar aanbod om de locatie aan de Heiligenbergerweg volledig te erfpachten. Dit is tevens het startschot voor een serie gesprekken over de uitwerking van deze erfpachtconstructie in een overeenkomst.

6 maart 2018

Het college stuurt de WAR een aanbieding om de locatie aan de Heiligenbergerweg volledig te kopen, volledige te erfpachten, of de grond te erfpachten en de opstallen te kopen. Hierbij wordt uitgegaan van de gezamenlijke taxatie van het pand.

5 maart 2018

Het taxatierapport voor het pand is definitief. Op basis van maatschappelijk gebruik zoals de WAR van plan is wordt de waarde bepaald op €1,100,000.

10 januari 2018

Harmen presenteert de voortgang aan de gemeenteraad tijdens een daarover georganiseerde Ronde.

8 januari 2018

De gemeente heeft onze VOP-aanvraag beoordeeld en staat positief tegenover de vestiging van de WAR op de Heiligenbergerweg. Dit kan worden gerealiseerd met een omgevingsvergunning, waarvoor een flink aantal onderzoeken moeten worden uitgevoerd en aangeleverd.

20 oktober 2017

De WAR dient een VOP-aanvraag (Voorlopig ontwerpplan) in. Dit is een voorzet voor de benodigde vergunningsaanvraag om buiten het geldende bestemmingsplan de activiteiten van de WAR op de Heiligenbergerweg te kunnen vestigen. Met deze aanvraag gaat ook de termijn van 8 weken (zoals genoemd in de motie van 12 september) voor het verder onderzoeken van de locatie in. We spreken met de gemeente af om in deze periode in ieder geval het VOP te laten beoordelen, het pand te laten taxeren en mogelijke verwervingsconstructies (koop, erfpacht, etc.) te onderzoeken.

6 oktober 2017

De WAR heeft aangegeven aan de gemeente Amersfoort geïnteresseerd te zijn in het verder onderzoeken van de locatie en graag in gesprek te gaan over de verwachtingen over en weer  t.a.v. de uitkomst van de volgende fase en de voorwaarden waaronder die in kan gaan.

18 september 2017

De WAR bezichtigde de panden aan de Heiligenbergerweg om een idee te krijgen van de mogelijkheden en haalbaarheid van vestiging.

12 september 2017

Tijdens de raadsvergadering op 12 september werd de motie 'Met de War naar Willem III' unaniem aangenomen. Deze motie is hier te vinden.

17 mei 2017

Wethouder Stegeman komt langs voor een rondleiding. De WAR legt uit waarom en hoe zij op een andere manier werkt dan de meeste organisaties, en welke activiteiten dit oplevert die binnen zijn portefeuille vallen. Hij blijkt op de hoogte en heeft het boekje van De WAR gelezen.  Na de rondleiding geeft de wethouder aan onder de indruk te zijn van de activiteiten en de aanpak.

16 mei 2017

Projectleider koppelt per mail terug dat de twee geschikte locaties inderdaad afvallen, maar geeft niet aan met welk (raads)besluit dit is onderbouwd.

11 mei 2017

In een gesprek met de projectleider, OMU, de stadsmakelaar en nog twee ambtenaren worden de locaties stuk voor stuk besproken. De WAR vraagt zich af waarom de meeste locaties al bestemd zijn voor woningbouw en toch op de lijst zijn gekomen. Voor het afvoeren van de twee meest geschikte locaties geeft de gemeente argumenten waar De WAR zich niet in herkent. Ook is niet duidelijk of het argument van voorgenomen woningbouw een plan op de afdeling vastgoed is of bekrachtigd is met een raadsbesluit. De twee andere locaties die overblijven blijken niet in gemeentebezit te zijn. Afgesproken wordt dat de projectleider uitzoekt hoe hard/vast die woningbouwbestemming is. OMU gaat een bezichtiging regelen van twee andere, minder geschikte locaties.

10 mei 2017

Wethouders Houwing en Stegeman brengen een tweede bezoek aan De WAR. Wethouder Houwing is voortaan het aanspreekpunt binnen het college als het gaat om De WAR. Dit vanuit haar verantwoordelijkheid voor bestuurlijke vernieuwing en voor cultuur. Binnen de ambtenaren is een aanspreekpunt gevonden maar de naam kan nog niet genoemd worden. Wethouder Houwing heeft er veel vertrouwen in. Met wethouder Stegeman wordt een afspraak gemaakt voor een rondleiding over het terrein.

25 april 2017

De projectleider mailt de locatielijst terug waarbij duidelijk wordt dat de meeste locaties bestemd blijken voor woningbouw. Dat geldt ook voor de twee locaties die voor De WAR de beste opties zouden zijn.

15 april 2017

De WAR maakt een fietstocht door Amersfoort om de voorgestelde locaties te bekijken. Met tien man worden een dag lang onder meer kantoorgebouwen, oude scholen en een melkfabriek bezocht. De meeste locaties vallen af door hun excentische ligging waardoor publieksactiviteiten überhaupt niet haalbaar zijn. De dag resulteert in een selectie van 5 plekken die de moeite waard lijken om nader te onderzoeken. Daarvan zijn er twee eigenlijk ook niet goed bereikbaar en lijken er twee juist bijzonder geschikt door hun ligging en bouwwijze. De WAR zou daar met relatief kleine investeringen en downtime haar activiteiten kunnen voortzetten.

11 april 2017

Tweede evaluatiegesprek met betrokkenen uit het Stadhuis, met als vraag: hoe kan er inhoudelijk worden samengewerkt? Wat kan dat betekenen voor de zoektocht naar nieuwe locaties?

De WAR wil in de toekomst niet meer om tafel met alleen de afdeling vastgoed. De WAR heeft doelstellingen en resultaten op allerlei gebieden waar de gemeente die ook heeft. In de

languages: ennl